Eesti ettevõtte audit on kriitiline protsess, mis tagab finantsaruannete õigsuse ja vastavuse kehtivatele seadustele ja eeskirjadele. See protsess hõlmab finantsdokumentide, tehingute ja aruannete põhjalikku uurimist. Eestis tegutsevate ettevõtete jaoks on auditi nõuete mõistmine oluline finantsaruandluse läbipaistvuse ja terviklikkuse säilitamiseks.

Õiguslikraamistik

Eesti õigusraamistik näeb ette struktureeritud lähenemisviisi auditeerimisele, rõhutades ettevõtete vajadust järgida siseriiklikke ja rahvusvahelisi raamatupidamisstandardeid. Eesti auditeerimisprotsessi reguleerivad esmased õigusaktid hõlmavad auditeerimisseadust ja raamatupidamise seadust. Nendes seadustes on sätestatud äriühingute kohustus läbida korrapäraseid auditeid sõltuvalt nende suurusest, avalikust huvist ja muudest kriteeriumidest.

Auditi protsess

Eesti auditeerimisprotsessi eesmärk on hinnata ettevõtte finantsseisundit ja aruandluse õigsust. See hõlmab mitmeid olulisi etappe:

 1. Ettevalmistus: Ettevõtted peavad tagama, et nende raamatupidamisaruanded ja -dokumendid on täielikud ja kontrollimiseks valmis. See hõlmab varade, kohustuste, tulude ja kuludega seotud dokumentide korrastamist.
 2. Audiitori valik: Eesti ettevõtted peavad valima audiitori või audiitorühingu, kellel on Eestis tegevusluba. Audiitori valik on ülioluline, sest tal peavad olema teadmised ja kvalifikatsioon, et teha auditeid vastavalt Eesti seadustele ja rahvusvahelistele standarditele.
 3. Täitmine: Audiitor kontrollib ettevõtte finantsaruandeid, raamatupidamisdokumente ja tegevust. See kontrollimine hõlmab finantsteabe täpsuse, raamatupidamisstandardite järgimise ja sisekontrolli tõhususe hindamist.

Kohustuslikud auditikriteeriumid

Selleks, et Eesti ettevõte peaks läbima auditi, peab tema majandusaasta aruandes olema ületatud vähemalt kaks järgmistest tingimustest:

 • Aastane netomüük: Aastase netokäibe künniseks on kehtestatud 4 000 000 eurot või rohkem. Seda arvu ületavate äriühingute suhtes kohaldatakse põhjalikumat finantskontrolli, et tagada nende müügi- ja tulunäitajate täpne esitamine ja vastavus asjakohastele raamatupidamisstandarditele.
 • Bilansimaht: Bilansimaht 2 000 000 eurot või rohkem on teine kriteerium, mis nõuab auditit. See näitaja annab ülevaate ettevõtte varade ja kohustuste koguväärtusest, mis kajastab ettevõtte finantsstabiilsust ja tegevuse ulatust.
 • Keskmine töötajate arv: Auditi peavad läbima ka äriühingud, mille keskmine töötajate arv majandusaasta jooksul on vähemalt 50. See kriteerium tunnustab suuremate ettevõtete laiemat majanduslikku ja sotsiaalset mõju, mis nõuab läbipaistvat ja täpset aruandlust nende finants- ja tegevusolukorra kohta.

Audiitori kontroll muutub kohustuslikuks organisatsioonidele, kes ületavad ühe järgmistest künnistest, mis rõhutab veelgi rangema finantskontrolli tähtsust märkimisväärse majandustegevusega üksuste puhul:

 • Aastane netomüük: Organisatsioonid, mille aastane netomüük on 12 000 000 eurot või rohkem, peavad oma aastaaruandeid auditeerima. See kõrge künnis kajastab vajadust üksikasjaliku finantsjärelevalve järele selliste üksuste üle, mis oma müügitegevuse kaudu mängivad majanduses olulist rolli.
 • Bilansimaht: Kui bilansimaht ületab 6 000 000 eurot, on vaja audiitori ülevaatust. See kriteerium näitab organisatsiooni suurust ja finantsstruktuuri keerukust, mis nõuab põhjalikku kontrolli, et tagada aruandluse finantsseisundi täpsus ja terviklikkus.
 • Keskmine töötajate arv: Organisatsioonid, mille keskmine töötajate arv on vähemalt 180, peavad samuti läbima kohustusliku auditeerimise. See tingimus tunnustab suuremate tööandjate märkimisväärset mõju tööjõule ja majandusele ning nõuab läbipaistvat aruandlust nende finants- ja tegevustulemuste kohta.

Vannutatud audiitori aruande nõue tagab, et sõltumatu ja kvalifitseeritud spetsialist kontrollib ettevõtte finantsaruandeid. Selle kontrolli käigus hinnatakse esitatud finantsteabe täpsust, vastavust raamatupidamisstandarditele ja ettevõtte sisekontrolli tõhusust.

Peamised kaalutlused

Eestis auditi läbiviimisel peaksid ettevõtted arvestama mitmete peamiste kaalutlustega:

 • Finantsteabe täpsus: Finantsaruannete täpsuse ja ajakohasuse tagamine on väga oluline. Ebatäpne finantsteave võib põhjustada olulisi probleeme, sealhulgas õiguslikke karistusi ja sidusrühmade usalduse kaotamist. Levinud lõkse kohta annab artikkel “Tavalised vead, mida vältida majandusaasta aruande koostamisel Eestis” ülevaate finantsaruandluse täpsuse tagamisest.
 • Seaduste ja määruste järgimine: Ettevõtted peavad järgima Eesti raamatupidamis- ja auditeerimisstandardeid ning kõiki asjakohaseid rahvusvahelisi standardeid. See vastavus ei ole mitte ainult juriidiline nõue, vaid ka võtmetegur ettevõtte maine ja usaldusväärsuse säilitamisel.
 • Sisekontroll: Tõhus sisekontroll on oluline, et vältida vigu ja pettusi ettevõttes. Audiitorid hindavad neid kontrolle, et tagada nende piisavus ja nõuetekohane toimimine.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Eesti ettevõtete auditeerimisprotsess on oluline samm finantsläbipaistvuse, täpsuse ning seaduste ja määruste täitmise tagamisel. Järgides õiguslikku raamistikku, valides õige audiitori ja täites kohustuslikke auditikriteeriume, saavad ettevõtted näidata oma pühendumust finantsalasele aususele. Peamised kaalutlused, nagu finantsteabe täpsus, seaduste järgimine ja sisekontroll, on edukaks auditiprotsessiks hädavajalikud. Üldiselt on iga-aastane audit väärtuslik vahend sidusrühmade usalduse säilitamiseks ja ettevõtte finantsaruandluse usaldusväärsuse säilitamiseks.